PRODUCTION OF KEY PESTICIDES DURING 2010-11 TO 2015-16

PRODUCTION OF KEY PESTICIDES DURING 2010-11 TO 2015-16
As on 09.11.2016 1. Qty. in M.T. (Tech. Grade)
S. No. PESTICIDE GROUP 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
1 Acephate i 14284 15971 15764 14510 17970 16580
2 Alphamethrin i 305 318 315 562 750 231
3 Chlorpyriphos i 6408 5164 6968 9541 9730 6870
4 Cypermethrin i 4946 8792 5684 9262 8590 8526
5 DDT i 3090 3616 3827 2787 3630 2090
6 DDVP i 3475 4640 4405 5515 6660 7219
7 Deltamethrin i 516 327 422 516 510 382
8 Dicofol i 45 83 46 74 110 90
9 Dimethoate i 1171 728 806 1363 1430 1437
10 Endosulfan i 11491 1352
11 Ethion i 1921 1332 936 1514 1600 1717
12 Ethofumesate Technical i 824 1136 1217 1014 620 502
13 Fenvalerate i 805 547 479 751 510 557
14 Imidachloroprid i 943 560 200
15 Lambdacyhalothrin i 190 251 426 545 470 418
16 Malathion i 3049 2549 1708 2037 2240 2040
17 Monocrotophos i 9932 9588 8245 4268 6970 5484
18 Pendimethalin i 1034 1707 2260 2818
19 Permethrin i 1390 1700 1301
20 Phenthoate i 588 591 962 1242 1400 1113
21 Phorate i 7667 7007 5749 6850 6620 5916
22 Phosphamidon i 285 58 15 45 130 128
23 Profenofos Technical i 4164 6125 4888 7180 7580 6853
24 Quinalphos i 1008 999 1346 1741 1880 839
25 Temephos(ABATE) i 116 131 203 250 79
26 Thiamethoxam Technical i 1492 1630 2802 3311 1660 1916
27 Triazophos i 1584 723 931 994 1000 1718
28 Triclopyr acid i 200 190 300
Sub total(Insecticides) 79356 73658 69178 80112 86770 77324
29 Captan & Captafol f 721 924 560 1118 2380 2120
30 Carbendazim f 589 432 340 307 360 240
31 Hexaconazole f 355 389 363 576 590 622
32 Mancozeb f 26047 43462 45295 57824 61400 66380
33 Metconazole f 359 500 625 702 610 389
34 Ziram f 661 731 546 597 580 510
Sub total(Fungicides) 28732 46438 47729 61124 65920 70261
35 2,4-D h 11517 12374 12951 17902 11620 18456
36 Atrazine h 248 661 652 1237 1200 1210
37 Butachlor h 292 199 183 39 2
38 Diuron h 225 307 136 69 120 1260
39 Gly-phosate h 4860 5253 6120 8478 9690 6960
40 Isoproturon h 3684 2528 4052 2345 2430 1952
41 Metribuzin h 244 742 520 908
42 Pretilachlor Technical h 1179 1650 1928 2216 1880 1941
Sub total(Herbicides) 22005 22972 26266 33028 27460 32689
43 Aluminium Phosphide r 2824 3138 4161 4469 5050 5750
44 Zinc phosphide r 855 891 604 647 1290 1500
Sub total(Rodenticides) 3679 4029 4765 5116 6340 7250
Grand Total 133772 147097 147938 179380 186490 187524
Source: States/UTs, Zonal conference on inputs(PP).
Note:-h i- Insecticides, h– weedicides, f – Fungicides, pgr – Plant growth regulator, bp - Biopesticide, misc- miscellaneous